INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE SÖN 31 JAN 2016 KL 17:00

Vi ses i klubbstugan med sedvanlig agenda:

Dagordning vid OK Milans årsmöte 2016-01-31

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Mötets behöriga utlysande.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
7. a) Verksamhetsberättelsen.
b) Kassörens rapport.
8. Revisorernas berättelse.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift och tävlingsavgift.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året.
12. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
13. Val av funktionärer för 2016.
14. Fullmakt för representant till ÖLOF´s årsmöte.
15. Diga.
16. Information Per Wickströms minnesfond.
a) Verksamhetsberättelsen.
b) Kassörens rapport.
c) Revisorernas berättelse.
d) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
17. Övriga frågor
a) Val av årets Milanit.
b) Överlämning av vandringspris Iris Wångs minne.
c) Överlämning av diplom för 50 års medlemskap.
18. Mötets avslutande.
- Fika
Skriven av KWe den [2016-01-24 13:48:08]


KOMMENTARER
Kommentera denna nyhet

Ingen har kommenterat denna nyhet ännu...


Namn:
Lösenord:
Hjälp!!