AGENDA FÖR ÅRSMÖTE 26/1-14 17:00

Enligt stadgar presenteras...

årsmötesagendan.
Dagordning vid OK Milans årsmöte 2014-01-26

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av protokolljusterare och rösträknare.

7. a) Verksamhetsberättelsen.

b) Kassörens rapport.

8. Revisorernas berättelse.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av medlemsavgift och tävlingsavgift.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året.

12. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.

13. Val av funktionärer för 2014.

14. Fullmakt för representant till ÖLOF´s årsmöte.

15. Diga.

16. Information Per Wickströms minnesfond.
a) Verksamhetsberättelsen.
b) Kassörens rapport.
c) Revisorernas berättelse.
d) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

17. Övriga frågor
a) Val av årets Milanit.
b) Överlämning av vandringspris Iris Wångs minne.
c) Överlämning av diplom för 50 års medlemskap.

18. Mötets avslutande.

- Fika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styrelsen i jan. 2014

Skriven av Kjell W den [2014-01-12 10:43:03]


KOMMENTARER
Kommentera denna nyhet

Ingen har kommenterat denna nyhet ännu...


Namn:
Lösenord:
Hjälp!!